وبگاه شخصی ابوطالب هزارجريبي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: ابوطالب
نام خانوادگي: هزارجريبي
دانشكده: مهندسی آب و خاک
گروه آموزشي: مهندسی آب
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: hezarjaribi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی کشاورزی-آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران ایران از مهرماه 1370  
كارشناسي ارشدآبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس-تهران ایران از مهرماه 1374  
دكتريآبیاری و زهکشی دانشگاه گیسن آلمان از اسفند 1384 ت  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: آبیاری دقیق
English: Site-specific irrigation: Improvement of application map and a dynamic steering of modified centre pivot irrigation system

  تخصص اصلی


آبیاری و زهکشی
1-تنش آبی و روابط آب و خاک و گیاه و طرحهاي مربوطه
2-سيستمهاي ابياري باراني-قطره اي-سطحي
3-بكارگيري آبهاي نامتعارف (فاضلابهاي خانگي و صنعتي)آشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی-آلمانی


  بازديد : 20100
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان