ابوطالب هزارجريبي
ابوطالب هزارجريبي

ابوطالب هزارجريبي

دانشکده: مهندسی آب و خاک

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مهندسی آب

پست الكترونيكي: hezarjaribi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 22047
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان